Re: przepis, .., przepis podać !!!

Żeby zarejestrować pojazd potrzebny jest wyciąg ze świadectwa homologacji. Przepis też jest:

———————————————————————————————————–

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Dz. U. nr 36 poz. 183

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego do spraw transportu polskie świadectwo homologacji typu pojazdu albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, albo

2) wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwo zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, z późn. zm.), albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano świadectwo homologacji typu pojazdu, albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustawą nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji.”,

———————————————————————————————————

Z przepisu tego wynika, że pojazdy jeżdżące po drogach powinny jeździć takie jak przedstawione w homologacji. Teraz można się zastanawiać co będzie jak ktoś coś tam pozmienia. Odpowiedź jest prosta – nic, państwo jest w stanie sklecić jakąś ustawę ale już nie może wyegzekwować podporządkowaniu się przepisom.